1

O nás

Logo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Bratislava II

je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave.

Územie pôsobnosti:

 • mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice
 • mestská časť Bratislava Ružinov
 • mestská časť Bratislava Vrakuňa

CPPPaP poskytuje bezplatné služby:

 • deťom od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie
 • rodičom a zákonným zástupcom
 • predškolským, školským a zdravotníckym zariadeniam
 • prípadne iným subjektom, ktoré o to požiadajú

CPPPaP má oddelenia:

 • psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
 • špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
 • poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie

V CPPPaP pracujú:

 • psychológovia
 • špeciálni pedagógovia
 • sociálni pedagógovia
 • liečebný pedagóg
 • logopéd