DO ODVOLANIA ZATVORENÉ

Vážení klienti,
vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s možnosťou šírenia koronavírusu COVID-19 a hroziacu epidémiu prijímame preventívne opatrenie a
prerušujeme odborné činnosti od 9. marca 2020 do odvolania.
Všetky doposiaľ dohodnuté termíny rušíme do odvolania.
Ďakujeme za pochopenie…
Ponúkame Vám možnosť byť s nami v e-mailovom kontakte a komunikovať prostredníctvom Online poradenstva.
Ak potrebujete informáciu, poradiť, konzultovať, kontaktujte našich odborných zamestnancov na e-mailových adresách uvedených na stránkach jednotlivých oddelení.
Našu ponuku dôležitých informácií v súvislosti s koronavírusom ako aj Kontakty v krízových situáciách, ktoré môžete v prípade potreby využiť, nájdete v Aktualitách
Zápis do 1. ročníka a posúdenie školskej spôsobilosti

Milí rodičia,
každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 vek 6 rokov je povinný zapísať ho do základnej školy.
Vzhľadom k mimoriadnej situácii a opatreniam týkajúcich sa prevencie pred šírením infekcie COVID-19 bude zápis do 1. ročníka prebiehať iným spôsobom ako doteraz.
Zápis sa bude konať od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020, konkrétne termíny určí zriaďovateľ ZŠ (v prípade štátnych škôl ide o mestské časti Podunajské Biskupice, Ružinov a Vrakuňa).
Zapísať dieťa do školy musíte aj vtedy, ak uvažujete o odklade plnenia školskej dochádzky.
Ak žiadate o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je aj odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré sa v tejto mimoriadnej situácii nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
Posúdenie odkladu začiatku plnenia školskej dochádzky sa bude realizovať osobne v CPPPaP až po ukončení mimoriadnych opatrení, najneskôr do 4 týždňov od ukončenia prerušenia školského vyučovania.
„Online“ testovanie nie je možné v žiadnom poradenskom zariadení, takto získané údaje by boli skreslené a neúplné.
Dôležité informácie

– pre žiakov:

– pre rodičov:

– pre učiteľov:
Kontakty v krízových situáciách

V súvislosti s koronavírusom –
Online poradenstvo opäť od 6. 4. 2020

Oznamujeme, že od pondelka 6. apríla 2020 bude cez pracovné dni (okrem piatkov) v čase od 9:00 do 15:00 možné využiť online poradenstvo prostredníctvom nášho webu. Po otvorení stránky (v uvedených časoch) kliknite na Online poradenstvo a ukáže sa okno s textom: Poradíme Vám?, kde bude k dispozícii psychológ, špeciálny alebo sociálny pedagóg, ktorý poskytne informácie, podporu a pomoc.
Súčasne na stránke nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa aktuálnej situácie.

Online poradenstvo bolo vytvorené vďaka finančnej podpore Mestskej časti Bratislava – Ružinov v rámci jej grantového programu a veríme, že prispeje k lepšej dostupnosti služieb CPPPaP pre verejnosť Ružinova, Podunajských Biskupíc a Vrakune.
Čakacia doba

Vážení klienti,
dovoľujeme si vás informovať, že aktuálna čakacia doba na termín stretnutia s našimi odborníkmi je 6-8 týždňov. Chápeme naliehavosť riešenia vašich problémov, snažíme sa podľa možnosti prispôsobiť termíny urgentnosti vašich žiadostí, naše kapacity sú však limitované.
Ďakujeme za porozumenie…
Dotazník spokojnosti s našimi službami

Vážení klienti,
na 1. poschodí a vo vestibule nájdete DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI s našimi službami. Schránka sa nachádza na prízemí (pri schodoch).
Prieskum spokojnosti klientov so službami je anonymný.
Vaše návrhy, postrehy, hodnotenie využijeme pri skvalitňovaní našich služieb.

Dotazník spokojnosti je možné vyplniť aj online:

Dotazník spokojnosti


POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Online objednanie

Vážení klienti,

do Vašej pozornosti dávame možnosť online objednania vyplnením nasledujúceho formulára. Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie všetkých informácií. Ich vyplnením výrazne urýchlite proces zaevidovania Vášho objednania.

Osobné údaje spracúvame v zmysle § 2 a § 11 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Objednanie telefonicky, e-mailom alebo osobne je naďalej k dispozícii.

Online objednať sa môžete tu:

Polia označené * sú povinné.
Prihlasovanie na prácu s triedou

V školskom roku 2016/17 sme zaviedli online prihlasovanie na „prácu s triedou“. Online prihlášku na prácu s triedou nájdete tu: „Tlačivá a dokumenty“.
Prihlášku nám prosím pošlite minimálne 7 dní pred termínom uskutočnenia stretnutia s triedou. Pokiaľ nám nebude do tohto termínu prihláška doručená, Váš termín vnímame ako zrušený.
Informácia o realizácii projektu Pomôžme deťom a žiakom so ŠVVP

V období od 1. júna do 15. novembra 2019 realizujeme projekt: „Pomôžme deťom a žiakom so ŠVVP“ s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Cieľom prvej časti projektu je skvalitnenie identifikácie všeobecného intelektového nadania u predškolákov prostredníctvom vzdelávania pedagogičiek materských škôl, informovanosti rodičov a precizovaním diagnostiky odborných zamestnancov CPPPaP. Aj nadaní žiaci totiž patria k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podobne ako žiaci so špecifickými poruchami učenia. Druhá časť projektu je zameraná na pomoc žiakom so špecifickými poruchami učenia rozšírením repertoáru reedukačných pomôcok, nakoľko počet žiakov so špecifickými poruchami učenia sa z roka na rok zvyšuje. Za poskytnutý finančný príspevok ďakujeme.