1

Informácia o projekte „Pridaj sa k nám“

Radi by sme Vás informovali o prebiehajúcom projekte „Pridaj sa k nám“, ktorý podporil Bratislavský samosprávny kraj. Projekt bude prebiehať v rámci nášho zariadenia Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava II, na oddelení prevencie v Klube. Klub je určený pre deti navštevujúce ZŠ a SŠ. Otvorený je v utorok až štvrtok od 13:30 do 16:15. Klubové aktivity prebiehajú prevažne neštruktúrovanou formou. Deti voľne prichádzajú a sami rozhodujú o tom, ako budú tráviť čas. Našou snahou je, aby v bezpečnom a priateľskom prostredí deti a mladí ľudia zažili pocit spolupatričnosti a prijatia (spoločná komunita), prichádzali na to, v čom sú dobrí a zažili si úspech. Naše aktivity sa zároveň snažia podporiť schopnosť spolupráce, schopnosť vedieť sa dohodnúť a riešiť zmysluplne konflikty a nedorozumenia.

Ponúkame aktivity s arteterapeutickými prvkami (maľovanie, práca s hlinou) muzikoterapeutické aktivity (hra na klavíri, bubnoch, perkusiách, gitare), stolové hry a aktivity, outdoorové a športové aktivity (futbal, hokej, petang, ping-pong, stolný futbal, hry na blízkom ihrisku) a samozrejme aj možnosť sa rozprávať o tom, čo deti teší ale aj trápi či už doma, v škole alebo v ich vzťahoch s kamarátmi/-kami.

Realizácia projektu nám umožní ešte rozšíriť ponuku našich aktivít a služieb. Projekt sa bude realizovať od mája do novembra 2022.

Každý mesiac uskutočníme zážitkovo-interaktívnou formou 2 edukačno-preventívne workshopy. Témy jednotlivých workshopov: drogová prevencia, extrémizmus, šikanovanie, bezpečné užívanie internetu a kyberšikana, duševné zdravie.

Dvakrát mesačne sa uskutoční „spoločné varenie“. Deti sa budú spoločne s nami zúčastňovať na celom procese prípravy spoločného jedla (rozpočet, nákup, varenie, stolovanie). Pri výbere jedla a potravín budeme zameriavať pozornosť a učiť klientov o aspektoch zdravého stravovania a ekologickom rozmere jedla s ohľadom na finančné možnosti (dostupnosť).

Jedenkrát mesačne bude prebiehať aktivita nazvaná „spoločne v pohybe“. Bude sa jednať o aktivity spojené s pohybovými zážitkovými aktivitami. Reagujeme tým aj na nedostatok zdravého pohybu, s ktorým sa u našich klientov stretávame. Aktivity prinášajú klientom pocit vzájomnej spolupatričnosti, prehlbuje priateľstvá medzi klientmi. Navštívime spoločne Jump Arenu, lezecké centrum K2, aktivitu v Escape room, Lanové centrum na Kolibe a plánujeme výlet loďou na Devín.

Uskutočníme jeden muzikoterapeutický workshop v spolupráci s OZ Zvuky cez ruky. Aktivita je zameraná na zlepšenie neverbálnej komunikácie a vzájomného prepojenia ľudí.

Dátumy spoločných aktivít na mesiace máj–jún 2022 –

4. 5. 2022 (streda): spoločné varenie
10. 5. 2022 (utorok): workshop na tému prevencie extrémizmu
19. 5. 2022 (štvrtok): spoločné varenie
24. 5. 2022 (utorok): workshop na tému prevencie extrémizmu
25. 5. 2022 (streda): výlet do Lanového centra na Kolibe
2. 6. 2022 (štvrtok): spoločné varenie
9. 6. 2022 (štvrtok): workshop na tému drogovej prevencie
14. 6. 2022 (utorok): spoločné varenie
21. 6. 2022 (utorok): workshop na tému drogovej prevencie
23. 6. 2022 (štvrtok): spoločný výlet loďou na Devín

Termíny konania jednotlivých aktivít, ktoré sa budú konať po letných prázdninách, zverejníme v dostatočnom predstihu.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať:
02/43 41 07 12, prevencia@cpppapba2.sk, aplikácia Facebook (konto: Klub CPPPaP)

Tešíme sa na spoluprácu
Viktor Brichta
koordinátor projektu
sociálny pedagóg CPPPaP
Kontakty v krízových situáciách
Online objednanie

Vážení klienti,

do Vašej pozornosti dávame možnosť online objednania vyplnením nasledujúceho formulára. Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie všetkých informácií. Ich vyplnením výrazne urýchlite proces zaevidovania Vášho objednania.

Osobné údaje spracúvame v zmysle § 2 a § 11 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Objednanie telefonicky, e-mailom alebo osobne je naďalej k dispozícii.

Online objednať sa môžete tu:
Prihlasovanie na prácu s triedou

V školskom roku 2016/17 sme zaviedli online prihlasovanie na „prácu s triedou“. Online prihlášku na prácu s triedou nájdete tu: „Tlačivá a dokumenty“.
Prihlášku nám prosím pošlite minimálne 7 dní pred termínom uskutočnenia stretnutia s triedou. Pokiaľ nám nebude do tohto termínu prihláška doručená, Váš termín vnímame ako zrušený.
Podporné skupiny pre učiteľov

Milí učitelia,

srdečne Vás pozývame a ponúkame Vám možnosť zúčastňovať sa

podporných psychologických skupín pre učiteľov základných a stredných škôl
– spadajúcich do územnej pôsobnosti nášho Centra,

ktoré sú dobrovoľné, bezplatné a slúžia ako bezpečné miesto spoločného zdieľania, zážitkov a skúseností v súvislosti s dlhodobo prežívanou záťažou, ktorú prináša pandémia COVID-19, aktuálny vojnový konflikt na Ukrajine a začleňovanie deti utečencov do výchovno-vzdelávacieho procesu školských zariadení. Skupiny sú miestom, kde sa môžu stretávať učitelia, ktorí sú vystavovaní podobným problémom, situáciám a zápasia s rovnakými ťažkosťami a výzvami vyplývajúcimi z ich povolania, ktoré aktuálne so sebou prináša.

Ponúkame Vám bezpečnú, prijímajúcu a akceptujúcu atmosféru, kde spoločne za pomoci takto vytvorenej skupiny a sprevádzania psychológa, vzniká príležitosť pre vzájomnú podporu, obohatenie, povzbudenie, inšpirovanie, znovu objavovanie a nachádzanie zdrojov, iných pohľadov, riešení alebo príležitosť pre zážitok úľavy, uvedomenia si, že v tom nie sme samy a nemusíme sa za svoje prežívanie a prípadné „zlyhania“ hanbiť.

Miesto: CPPPaP Nevädzová 7 v Bratislave, II. poschodie, seminárna miestnosť
Termín (1. stretnutie): 4. mája 2022 (stretnutia budú následne pravidelne každú stredu)
Čas: 1500-1630
Počet ľudí v skupine: 10 (v prípade väčšieho počtu záujemcov budú pridané ďalšie dni)

V prípade záujmu je nutné sa vopred prihlásiť na mailovej adrese: richtarechova@cpppapba2.sk, kde následné dostanete potvrdenie a pozvanie k účasti. Aktuálne informácie k ďalším prebiehajúcim stretnutiam prosím Vás priebežne sledujte na našej webovej stránke v Aktualitách.

Pri prihlasovaní do mailu uveďte Vaše meno a priezvisko a školu, kde pracujete. V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky: + 421/2/43 63 25 88 (Mgr. Richtárechová) alebo na vyššie uvedenej mailovej adrese.

Tešíme sa na Vás, s pozdravom

Mgr. Andrea Richtárechová & PhDr. Vanda Šaríková
psychologičky
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážení rodičia, milí klienti,

prevádzka CPPPaP a pracovná činnosť jeho zamestnancov je na novej adrese: Nevädzová 7 (parkovanie v areáli nie je možné – odporúčame využiť parkovacie plochy v OC Retro a okolí) v upravenom režime.

Povinnosťou zákonného zástupcu alebo plnoletého klienta je pred vstupom do CPPPaP vypísanie tlačiva Vyhlásenie o bezpríznakovosti – dostupného tu: „Tlačivá a dokumenty“ alebo priamo v Centre.

V prípade nových klientov je k dispozícii online objednanie – pokúsime sa Vaše požiadavky vybaviť čo najskôr s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Priebežne Vás budeme na stránke informovať o zmenách v prevádzke zariadenia.

Prajeme Vám veľa zdravia a životného optimizmu do ďalších dní.

Tím CPPPaP Bratislava II
Dotazník spokojnosti s našimi službami

Vážení klienti,
na 1. poschodí a vo vestibule nájdete DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI s našimi službami. Schránka sa nachádza na prízemí (pri schodoch).
Prieskum spokojnosti klientov so službami je anonymný.
Vaše návrhy, postrehy, hodnotenie využijeme pri skvalitňovaní našich služieb.

Dotazník spokojnosti je možné vyplniť aj online:
Skupiny

Oddelenie prevencie začiatkom októbra otvára skupiny:

  • Vykroč s nami do sveta hier – pre deti vo veku 6-10 rokov, v stredu popoludní
  • Krok za krokom – pre deti vo veku 10-14 rokov, v pondelok popoludníOnline poradenstvo

Oznamujeme, že od 1. marca 2022 je cez pracovné dni v čase od 8:00 do 16:00 možné využiť online poradenstvo prostredníctvom nášho webu. Po otvorení stránky (v uvedených časoch) sa ukáže okno s textom: Poradíme Vám?, kde bude k dispozícii psychológ, špeciálny alebo sociálny pedagóg, ktorý poskytne informácie, podporu a pomoc.
Súčasne na stránke nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa aktuálnej situácie.

Online poradenstvo bolo vytvorené vďaka finančnej podpore Mestskej časti Bratislava – Ružinov v rámci jej grantového programu a veríme, že prispeje k lepšej dostupnosti služieb CPPPaP pre verejnosť Ružinova, Podunajských Biskupíc a Vrakune.
Čerpanie dovoleniek

Oznamujeme Vám, že pre čerpanie dovoleniek je CPPPaP v dňoch 27. až 31. decembra zatvorené