1

Skupiny

Oddelenie prevencie začiatkom októbra otvára skupiny:

  • Vykroč s nami do sveta hier – pre deti vo veku 6-10 rokov, v stredu popoludní
  • Diskusná skupina pre stredoškolákov – pre mladých ľudí od 15 rokov, v utorok popoludní
  • Krok za krokom – pre deti vo veku 10-14 rokov, v pondelok popoludníDÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážení rodičia, milí klienti,

prevádzka CPPPaP a pracovná činnosť jeho zamestnancov sa od 8. februára spúšťa na novej adrese: Nevädzová 7 (parkovanie v areáli nie je možné – odporúčame využiť parkovacie plochy v OC Retro a okolí) v upravenom režime.

Povinnosťou zákonného zástupcu alebo plnoletého klienta je pred vstupom do CPPPaP vypísanie tlačiva Vyhlásenie o bezpríznakovosti – dostupného tu: „Tlačivá a dokumenty“ alebo priamo v Centre.

V prípade nových klientov je k dispozícii online objednanie – pokúsime sa Vaše požiadavky vybaviť čo najskôr s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Oddelenie prevencie organizuje skupiny.

Priebežne Vás budeme na stránke informovať o zmenách v prevádzke zariadenia.

Prajeme Vám veľa zdravia a životného optimizmu do ďalších dní.

Tím CPPPaP Bratislava II
Online objednanie

Vážení klienti,

do Vašej pozornosti dávame možnosť online objednania vyplnením nasledujúceho formulára. Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie všetkých informácií. Ich vyplnením výrazne urýchlite proces zaevidovania Vášho objednania.

Osobné údaje spracúvame v zmysle § 2 a § 11 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Objednanie telefonicky, e-mailom alebo osobne je naďalej k dispozícii.

Online objednať sa môžete tu:
Prihlasovanie na prácu s triedou

V školskom roku 2016/17 sme zaviedli online prihlasovanie na „prácu s triedou“. Online prihlášku na prácu s triedou nájdete tu: „Tlačivá a dokumenty“.
Prihlášku nám prosím pošlite minimálne 7 dní pred termínom uskutočnenia stretnutia s triedou. Pokiaľ nám nebude do tohto termínu prihláška doručená, Váš termín vnímame ako zrušený.
Dotazník spokojnosti s našimi službami

Vážení klienti,
na 1. poschodí a vo vestibule nájdete DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI s našimi službami. Schránka sa nachádza na prízemí (pri schodoch).
Prieskum spokojnosti klientov so službami je anonymný.
Vaše návrhy, postrehy, hodnotenie využijeme pri skvalitňovaní našich služieb.

Dotazník spokojnosti je možné vyplniť aj online:
Posúdenie školskej spôsobilosti

Vážení rodičia predškolákov,

od konca marca tohto roku v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami a v súvislosti so zmenami v legislatíve plánujeme v našom CPPPaP začať s diagnostikou školskej spôsobilosti a s posúdením vývinu dieťaťa.

O vyšetrenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré k 31. augustu 2021:

  1. dovŕši vek 6 rokov – vyšetrenie školskej spôsobilosti u predškolákov nie je povinné, avšak ak máte pochybnosti, či je vaše dieťa primerane pripravené do školy, môžete ho k nám objednať na diagnostiku školskej spôsobilosti [1]
  2. nedosiahne vek 6 rokov (t. j. narodilo sa v septembri až decembri 2015), ale zákonní zástupcovia uvažujú o jeho predčasnom zaškolení v ZŠ s nástupom v septembri 2021 – v tomto prípade vyšetrenie školskej spôsobilosti v CPPPaP je povinné [2]
  3. nedovŕši vek 5 rokov (t. j. narodilo sa v septembri až decembri 2016) a zákonní zástupcovia zvažujú jeho predčasný nástup do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2022/2023 – v tomto prípade musia požiadať v jarných mesiacoch 2021 o psychologické vyšetrenie v CPPPaP, ktoré je povinné v súvislosti s (ne)odporúčaním zaradenia dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku v MŠ, nakoľko predčasné zaškolenie dieťaťa v školskom roku 2022/2023 bude možné len po absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ [3]

Objednanie dieťaťa:

Priebeh vyšetrenia:

Vzhľadom na súčasnú situáciu odporúčame, aby dieťa sprevádzal na vyšetrenie iba jeden zákonný zástupca. Podmienkou vyšetrenia je preukázanie sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 7 dní a respirátor, resp. rúško aj pre dieťa.

Po ukončení vyšetrenia v prípade návrhu na:

  • pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (bývalý odklad školskej dochádzky),
  • predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ,
  • zaradenie dieťaťa  na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku v MŠ
  • alebo zaradenie dieťaťa do nultého ročníka ZŠ (možné len v školskom roku 2021/2022)

zákonný zástupca dostane Potvrdenie o výsledkoch vyšetrenia. Okrem súhlasného návrhu psychológa Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centra špeciálnopedagogického poradenstva je potrebné aj súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Nájdete nás tu:

cpppapba2.sk/kontakty – v Ružinove oproti OC Retro v oplotenom areáli so vstupom od Sedmokráskovej 10.
Zvoniť treba na zvonček Prijímacia kancelária. Prosíme o dochvíľnosť.

Tešíme sa na Vás

Tím pracovníkov CPPPaP Bratislava II


[1] § 28a odsek 3 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[2] § 19 odsek 4 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[3] § 28a odsek 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontakty v krízových situáciách

V súvislosti s koronavírusom –
Čerpanie dovoleniek

V termíne od 5. do 13. augusta z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov v prijímacej kancelárii prosíme všetkých, ktorí majú záujem o služby v CPPPaP, aby kontaktovali naše poradenské zariadenie formou emailu na adrese: info@cpppapba2.sk, prípadne emailom kontaktovali konkrétneho zamestnanca – ich zoznam nájdete tu. Objednávanie online je k dispozícii naďalej na našej webovej stránke.
Ďalšie dôležité informácie sú stále v Aktualitách.
Prieskum dopadov COVID-19

Milí rodičia,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) sa aj v tomto čase snaží o ďalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie Vás a Vašich detí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na osoby z inokultúrneho prostredia.

Preto Vás opäť chceme požiadať o vyplnenie dotazníka Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu (3. fáza).
Koronavírus – ďalšie informácie

– pre žiakov:

– pre rodičov:

Nuda ako potenciál k osobnostnému rastu

6 spôsobov, ako môžu rodičia pomôcť svojim deťom počas epidémie koronavírusového ochorenia (COVID-19)

Zvládanie koronavírusovej úzkosti – Vašej a Vašich detí

Koronavírus – Tipy pre rodičov

Ako sa rozprávať s dieťaťom o koronavíruse?

– pre učiteľov:

– pre školských psychológov:

– pre školských špeciálnych pedagógov: