Konkurz na pozíciu: kariérový poradca

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava II, Drieňová 36, Bratislava, prijme do pracovného pomeru – na polovičný úväzok – psychológa na pozíciu:

kariérový poradca.

Kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia

Predpokladaný termín nástupu:
ihneď, prípadne dohodou

Odmeňovanie:
podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania
spolu so životopisom, motivačným listom a súhlasom na spracovanie osobných údajov – zasielajte do 19. marca na adresu:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nevädzová 7, 821 01 Bratislava – obálku označte: „Konkurz“
alebo na e-mail: riaditel@cpppapba2.sk.

Kontakt pre bližšie informácie:
PhDr. Barbora Šimková, riaditeľka CPPPaP, tel.: 02/43 63 25 88