1

Spoločne v pohybe a rytme

Projekt bol podporený MŠVVaŠ SR a realizoval sa
od septembra do decembra 2018. Cieľom projektu bolo rozšíriť a skvalitniť
služby poskytované klientom v doobedňajšom klube. Do projektu sa zapojilo
29 klientov vo veku od 6 do 20 rokov. V rámci projektu sa uskutočnili spolu 4 akcie. V Escape room klienti riešili spoločné
úlohy, boli nútení spolu komunikovať, spolupracovať a hľadať spoločné
riešenia. Pri návšteve plavárne Pasienky
klienti zažívali hlavne radosť z pohybu vo vode a zo vzájomnej
interakcie. Zručnejší klienti vedeli podporiť a učiť tých menej
pokročilých. Pri návšteve K2
absolvovali klienti dvojhodinový úvodný lezecký kurz, počas ktorého sa
zoznámili s lezeckým vybavením a s pravidlami bezpečnosti na stene, ale aj
s lezením ako takým. Pod odborným vedením inštruktorov si vyskúšali rôzne
lezecké štýly a techniky na stenách s rôznym stupňom náročnosti.
Prichádzalo k rozvoju vizuo-motorickej koordinácie a klienti mali možnosť
prekonať svoj strach. V Jump Arene
(trampolínové centrum)
si klienti mali možnosť vyskúšať hravé prvky
podporujúce tréning rovnováhy a rozvoj psychomotorických zručností.
V centre prebiehali spoločné aktivity, klienti sa navzájom lepšie
spoznali, podporila sa ich spolupatričnosť. Zároveň boli tiež vystavený
situáciám, pri ktorých museli prekonať svoj strach a svoje hranice.

Zorganizovali sme spolu 2 cyklistické výlety. Prvý výlet viedol z Ružinova do
Vrakunského lesoparku a späť spojený so spoločnou opekačkou. Klienti
spoznali nové oddychové miesto v ich okolí, zároveň sa učili základným
zručnostiam pri bicyklovaní (udržovanie bezpečnej vzdialenosti medzi
cyklistami, pravidlá cestnej premávky, preraďovanie jednotlivých záťažových
stupňov na bicykli a pod.). Druhý výlet viedol z Ružinova do
Podunajských Biskupíc v okolí Malého a Veľkého Dunaja. Navštívili sme
prístav. Klienti spoznali ďalšie nové miesta vo svojom okolí. Spoločné
bicyklovanie bolo pre klientov aj o empatii a prispôsobení sa jednotlivcov
celej skupine. Rýchlejší cyklisti museli mať tempo najpomalšieho účastníka
výletu. Okrem bicyklovania na výletoch v prípade vhodného počasia budú
bicykle k dispozícii aj na „bicyklovanie sa po sídlisku“ počas
popoludňajších aktivít.

V rámci projektu sme zakúpili gitaru,
syntetizátor, bubny a perkusie. Uskutočnili sme 13 štrukturovaných
skupinových stretnutí s využitím muzikoterapeutických prvkov
a zároveň sa zvýšil záujem klientov o spoločné spontánne hranie na
hudobné nástroje v klube. Pri oboch formách aktivít sa podarilo naplniť
predpokladané ciele a to podporiť vzájomnú spoluprácu, prenos
zodpovednosti na klienta tým, že si sami organizovali svoj voľný čas
v našom zariadení. Spoločné sedenia s muzikoterapeutickými aktivitami
zlepšili pozornosť jednotlivých klientov a zo sledovania skupinovej
dynamiky si myslíme, že sa zlepšila úroveň vzájomného vnímania sa
a počúvania sa.

V rámci projektu sa uskutočnili 2 stretnutia s rodičmi našich
klientov navštevujúcich skupinové aktivity. Prebehlo jedno stretnutie formou
diskusie, pričom rodičia dostali priestor komunikovať a riešiť záťažové a
problémové situácie spojené s výchovou a vzdelávaním ich detí.
Stretnutie malo pre rodičov podporný a svojpomocný charakter, keďže
výchovné problémy ich detí sú často podobného typu a tak prichádzalo
k vzájomnému zdieľaniu skúseností. Druhé stretnutie bolo spoločné stretnutie klientov a
ich rodičov s vianočnou témou.
Program obsahoval spoločné
psycho-sociálne hry a aktivity, pri ktorých sa klienti s rodičmi
mohli lepšie spoznať navzájom. Toto stretnutie splnilo svoj cieľ priblížiť naše
spôsoby práce rodičom. V neposlednom rade to bol spoločne zmysluplne
strávený čas rodiča so svojim dieťaťom.

Uskutočnil sa jeden muzikoterapeutický workshop v spolupráci s o. z. Zvuky cez ruky (www.rytmika.sk) s lektorom Mgr. Antonom Guthom, ktorý sa dlhodobo zaoberá profesionálne muzikoterapeutickými aktivitami, neformálnym vzdelávaním a osobnostným rozvojom pomocou hudby. Stretnutie bolo náročné v tom, že sa stretli klienti rôznych vekových kategórii, s rôznou úrovňou a skúsenosťou pri hre na hudobné nástroje. Napriek tomu klientov obohatilo to, že boli schopní ako skupina, aj ako jednotlivci spoločného hrania („drumcircle“), spoločného súzvuku a spolupráce. Klienti sa interaktívnou a hravou cestou učili novým zručnostiam. Súčasťou boli aj základné teoretické východiská a poznatky: čo je to rytmus, hudba, rozprávali sme sa o histórii hudby. Klienti ocenili stretnutie a priateľskú a tvorivú atmosféru na stretnutí.

Projekt nám pomohol do
veľkej miery skvalitniť naše služby a to nielen v čase realizácie
projektu ale aj do budúcnosti.. Zlepšenie ponuky služieb nám prinieslo väčší
záujem klientov o naše aktivity, ich mobilizáciu a väčší aktivizmus.
Mali sme vďaka tomu možnosť lepšie spoznať našich klientov, tráviť s nimi
viac času a nadviazať s nimi intenzívnejšie vzťahy. Klienti sa tiež
lepšie spoznali navzájom, trénovali si komunikačné a kooperatívne
zručnosti a zažili si pocit spolupatričnosti a to že v nejakej
komunite sú akceptovaní a sú jej súčasťou. Okrem zážitkovej zložky aktivít
(podpora sebavedomia, sebareflexie a vzájomnej spolupatričnosti) aktivity
vnímame aj ako spôsob priblíženia sa ku klientom, čo vedie potom aj ku
komunikovaniu ich problémov a záťažových situácii v rodine,
v škole a medzi kamarátmi s našimi pracovníkmi.