Oddelenie psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine

image_pdfimage_print

poskytuje:

 • individuálnu a skupinovú psychologickú diagnostiku, psychoterapiu detí od narodenia do dospelosti a poradenstvo pre rodičov, zákonných zástupcov a pedagógov pri:
  • výchovných otázkach (súrodenecká žiarlivosť, detský vzdor, nejednotná výchova a pod.)
  • adaptačných problémoch v školských kolektívnych zariadeniach
  • posudzovaní školskej spôsobilosti detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ
  • problémoch v učení a v správaní (špecifické vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti)
  • identifikovaní všeobecného intelektového nadania
  • ťažkostiach v osobnostnom a emocionálnom vývine (problémy so spánkom, poruchy príjmu potravy a pod.)
 • poradenstvo v oblasti kariérneho vývinu žiakov ZŠ a SŠ
 • besedy so žiakmi ZŠ a SŠ na aktuálne témy podľa potrieb škôl
 • besedy s rodičmi detí MŠ na tému školskej spôsobilosti a stimulačný program pre deti
 • metodické vedenie výchovných poradcov a školských psychológov

Tel.:       02/43 63 25 88
E-mail: psycholog@cpppapba2.sk

Odborní zamestnanci – psychológovia:

 

PhDr. Slávka Svitková – vedúca oddelenia: svitkova@cpppapba2.sk MŠ Palkovičova
MŠ Pivonková
MŠ Prešovská
MŠ Rádiová
ZŠ Žitavská
Súkr. OA PROFI-KAMO, Dudvážska
Súkr. športové gymn. Gaudeamus, Dudvážska
Mgr. Martina Detvanová: detvanova@cpppapba2.sk MŠ Budovateľská
MŠ Gemerská
MŠ Nevädzová
MŠ Šťastná
ZŠ Nevädzová
ZŠ Podzáhradná
PhDr. Dana Grečnerová: grecnerova@cpppapba2.sk ZŠ Mierová
riaditeľka
terapeutická intervencia
PhDr. Iva Heribanová: heribanova@cpppapba2.sk MŠ Haburská 4
MŠ Haburská 6
MŠ Šalviová
Súkromná MŠ GALILEO, Dudvážska
ZŠ Drieňová
Súkromná ZŠ GALILEO, Dudvážska
Súkr. gymnázium GALILEO, Dudvážska
Mgr. Daniela Kováčiková: kovacikova@cpppapba2.sk MŠ Bodvianska
MŠ Kríková
MŠ Latorická
MŠ Linzbothova
MŠ Šíravská
ZŠ Borodáčova
ZŠ Železničná
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova
SZŠ Záhradnícka
Mgr. Zuzana Milerová: milerova@cpppapba2.sk MŠ sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého
ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova
Športové gymnázium, Ostredková
Spojená škola Tokajícka
SOŠ, Ivanská cesta
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bachova
Súkromná SOŠ, Exnárova
Súkromná SUŠ dizajnu, Ivanská cesta
terapeutická intervencia
PhDr. Jindra Remiašová: remiasova@cpppapba2.sk Gymnázium Ivana Horvátha
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová
metodické vedenie výchovných poradcov SŠ
Mgr. Andrea Richtárechová: richtarechova@cpppapba2.sk MŠ Bancíkovej
MŠ Piesočná
MŠ Velehradská
MŠ Vietnamská
ZŠ Mierová
ZŠ Vrútocká
Súkromná ZŠ Bajkalská
1. súkromné gymnázium, Bajkalská
Mgr. Alexandra Stanislavová: stanislavova@cpppapba2.sk MŠ Astrová
MŠ Estónska 3
MŠ Estónska 7
MŠ Linzbothova
ZŠ Košická
ZŠ Medzilaborecká
Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská
SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova
metodické vedenie školských psychológov
terapeutická intervencia
PhDr. Ľubica Stupavská: stupavska@cpppapba2.sk Gymnázium Jura Hronca, Novohradská
Gymnázium Metodova
Obchodná akadémia, Nevädzová
SOŠ dopravná, Sklenárova
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova
SPŠ dopravná, Kvačalova
Súkromné slovanské gymnázium, Vážska
PhDr. Monika Sýkorová: sykorova@cpppapba2.sk MŠ Dudvážska
MŠ Hnilecká
MŠ Kaméliová
ZŠ Bieloruská
ZŠ Rajčianska
Súkromná SOŠ – Gastroškola, Bieloruská
metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ
PhDr. Vanda Šaríková: sarikova@cpppapba2.sk MŠ Exnárova
MŠ Medzilaborecká
MŠ Miletičova
MŠ Tekovská
ZŠ Biskupická
ZŠ Kulíškova
Súkr. hotelová akad. HaGMa, Biskupická
terapeutická intervencia
Mgr. Michaela Trúchla: truchla@cpppapba2.sk MŠ Podzáhradná
MŠ Stálicová
MŠ Západná
ZŠ Ostredková
ZŠ Ružová dolina
Paneurópska súkr. ZŠ, Ružová dolina
Paneurópska súkr. pedag. a soc. akadémia, Sklenárova
image_pdfimage_print