image_pdfimage_print

poskytuje:

 • individuálnu a skupinovú psychologickú diagnostiku, terapeutickú intervenciu a poradenstvo pre deti od narodenia do dospelosti, rodičov, zákonných zástupcov a pedagógov pri:
  • výchovných otázkach (súrodenecká žiarlivosť, detský vzdor, nejednotná výchova a pod.)
  • adaptačných problémoch v školských kolektívnych zariadeniach
  • posudzovaní školskej spôsobilosti detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ
  • problémoch v učení a v správaní (špecifické vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti)
  • identifikovaní všeobecného intelektového nadania
  • ťažkostiach v osobnostnom a emocionálnom vývine (problémy so spánkom, poruchy príjmu potravy a pod.)
 • poradenstvo v oblasti kariérneho vývinu žiakov ZŠ a SŠ
 • besedy so žiakmi ZŠ a SŠ na aktuálne témy podľa potrieb škôl
 • besedy s rodičmi detí MŠ na tému školskej spôsobilosti a stimulačný program pre deti
 • metodické vedenie výchovných poradcov a školských psychológov

Tel.:       02/43 63 25 88
E-mail: psycholog@cpppapba2.sk

Odborní zamestnanci – psychológovia:

Mgr. Martina Detvanová – vedúca oddelenia: detvanova@cpppapba2.sk MŠ Budovateľská
MŠ Gemerská
MŠ Nevädzová
ZŠ Nevädzová
Športové gymnázium, Ostredková
PhDr. Iva Heribanová: heribanova@cpppapba2.sk MŠ Haburská 4
MŠ Haburská 6
Súkromná MŠ GALILEO, Dudvážska
ZŠ Drieňová
Paneurópska súkr. ZŠ, Ružová dolina
Súkromná ZŠ GALILEO, Dudvážska
Súkr. gymnázium GALILEO, Dudvážska
Spojená škola Tokajícka
Mgr. Kamila Klusová: klusova@cpppapba2.sk MŠ Linzbothova
MŠ Podzáhradná
MŠ Šalviová
ZŠ Bieloruská
ZŠ Ostredková
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta
Súkromná SUŠ dizajnu, Ivanská cesta
Mgr. Daniela Kováčiková: kovacikova@cpppapba2.sk MŠ Bodvianska
MŠ Borodáčova
MŠ Kríková
MŠ Latorická
MŠ Šíravská
ZŠ Borodáčova
ZŠ Železničná
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova
SZŠ Záhradnícka
Mgr. Gabriela Linczényiová: linczenyiova@cpppapba2.sk MŠ Stálicová
MŠ Západná
ZŠ Podzáhradná
ZŠ Ružová dolina
Gymnázium Ivana Horvátha
Súkromná SOŠ, Exnárova
Paneurópska súkr. pedag. a soc. akadémia, Sklenárova
Mgr. Alexandra Mravcová: mravcova@cpppapba2.sk MŠ Astrová
MŠ Šťastná
MŠ Mamy Margity, Pavlovičova
MŠ sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého
ZŠ Mierová
ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bachova
Mgr. Andrea Richtárechová: richtarechova@cpppapba2.sk MŠ Bancíkovej
MŠ Piesočná
MŠ Velehradská
MŠ Vietnamská
ZŠ Vrútocká
Súkromná ZŠ Bajkalská
1. súkromné gymnázium, Bajkalská
Mgr. Alexandra Stanislavová: stanislavova@cpppapba2.sk MŠ Estónska 3
MŠ Estónska 7
ZŠ Košická
ZŠ Medzilaborecká
Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská
SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova
metodické vedenie školských psychológov
pondelok-štvrtok
PhDr. Slávka Svitková: svitkova@cpppapba2.sk MŠ Banšelova
MŠ Palkovičova
MŠ Pivonková
MŠ Prešovská
MŠ Rádiová
ZŠ Žitavská
Súkromná OA PROFI-KAMO, Dudvážska
Súkr. športové gymn. Gaudeamus, Dudvážska
PhDr. Monika Sýkorová: sykorova@cpppapba2.sk MŠ Dudvážska
MŠ Hnilecká
MŠ Kaméliová
MŠ Komárovská
ZŠ Rajčianska
Súkromná SOŠ – Gastroškola, Bieloruská
PhDr. Vanda Šaríková: sarikova@cpppapba2.sk MŠ Exnárova
MŠ Medzilaborecká
MŠ Miletičova
MŠ Tekovská
ZŠ Biskupická
ZŠ Kulíškova
Mgr. Lucia Závacká:
zavacka@cpppapba2.sk
kariérové poradenstvo
metodické vedenie školských psychológov
metodické vedenie výchovných poradcov
utorok
streda (do 12:50)
štvrtok (do 12:50)
piatok (do 12:00)
Tel.: 02/43 63 25 88 psycholog@cpppapba2.sk Gymnázium Jura Hronca, Novohradská
Gymnázium Metodova
Obchodná akadémia, Nevädzová
SOŠ dopravná, Kvačalova
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova
SPŠ dopravná, Kvačalova
Súkromné slovanské gymnázium, Vážska
image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu

Vážení klienti,
dovoľujeme si vás informovať, že aktuálne čakacie doby na termín stretnutia s našimi odborníkmi sú predĺžené. Chápeme naliehavosť riešenia vašich problémov, snažíme sa podľa možnosti prispôsobiť termíny urgentnosti vašich žiadostí, naše kapacity sú však limitované.
Ďakujeme za porozumenie…