Oddelenie špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine

image_pdfimage_print

poskytuje:

 • špeciálnopedagogickú diagnostiku, reedukáciu detí a poradenstvo rodičom a pedagógom v oblasti:
  • rečového vývinu
  • hrubej a jemnej motoriky
  • preferencie ruky
  • poruchy pozornosti (ADHD, ADD)
  • poruchy správania
 • vyhľadávanie detí s logopedickými ťažkosťami
 • špeciálnopedagogickú diagnostiku žiakov ZŠ a SŠ a poradenstvo rodičom a pedagógom pri špecifických vývinových poruchách učenia:
  • dyslexia – porucha čítania
  • dysgrafia – porucha písania
  • dysortografia – porucha uplatňovania gramatických pravidiel počas písania
  • dyskalkúlia – porucha matematických schopností
  • dyspraxia – porucha motoriky
  • dyspinxia – porucha kreslenia
  • dysmúzia – porucha hudobných schopností
 • korekcie špecifických vývinových porúch učenia
 • reedukačné cvičenia

Tel.:       02/43 63 25 88
E-mail: pedagog@cpppapba2.sk

Odborní zamestnanci – špeciálni pedagógovia:

Mgr. Silvia Brídziková – vedúca oddelenia: bridzikova@cpppapba2.sk ZŠ Nevädzová
Paneurópska súkr. ZŠ, Ružová dolina
Gymnázium Ivana Horvátha
Obchodná akadémia, Nevädzová
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova
Paneurópska súkr. pedag. a soc. akadémia, Sklenárova
Súkr. hotelová akad. HaGMa, Biskupická
Mgr. Mária Juráková: jurakova@cpppapba2.sk

Mgr. Dominika Bocková (Sabolová): bockova@cpppapba2.sk

ZŠ Košická
ZŠ Medzilaborecká
ZŠ Ostredková
ZŠ Ružová dolina
ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bachova
Súkr. športové gymn. Gaudeamus, Dudvážska
Súkromná OA PROFI-KAMO, Dudvážska
Mgr. Veronika Eliášová: eliasova@cpppapba2.sk ZŠ Biskupická
ZŠ Borodáčova
ZŠ Mierová
Športové gymnázium, Ostredková
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo
Súkromná SOŠ, Exnárova
utorok
streda (do 13:00)

štvrtok (do 13:00)
Mgr. Beáta Herkeľová: herkelova@cpppapba2.sk ZŠ Bieloruská
ZŠ Kulíškova
ZŠ Rajčianska
Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská
Gymnázium Metodova
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova
SZŠ Záhradnícka
Súkr. gymnázium GALILEO, Dudvážska
Súkromná SOŠ – Gastroškola, Bieloruská
Mgr. Gabriela Linczényiová: linczenyiova@cpppapba2.sk ZŠ Drieňová
Súkromná ZŠ Bajkalská
Súkromná ZŠ GALILEO, Dudvážska
Gymnázium Jura Hronca, Novohradská
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova
Spojená škola Tokajícka
1. súkromné gymnázium, Bajkalská
Súkromná SUŠ dizajnu, Ivanská cesta
Mgr. Beáta Mesíková: mesikova@cpppapba2.sk ZŠ Podzáhradná
ZŠ Vrútocká
SPŠ dopravná, Kvačalova
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová
metodické vedenie šk. špec. pedagógov
pondelok (od 14:00)
streda
štvrtok
Mgr. Nikola Vasiľová: vasilova@cpppapba2.sk ZŠ Železničná
ZŠ Žitavská
ZŠ s vyuč. jazykom maďarským, Vetvárska
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta
SOŠ dopravná, Kvačalova
SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova
Súkromné slovanské gymnázium, Vážska
image_pdfimage_print